Přijímací řízení

Přijímací řízení

Podmínky přijetí na obchodní akademii

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oboru 63-41-M/02 obchodní akademie pro školní rok 2019/2020

1. Ve školním roce 2019/20 škola otevírá 4 třídy (120 žáků) 1. ročníku oboru 63-41-M/02 obchodní akademie.

V přípojených souborech najdete formulář přihlášky ke studiu do 1. ročníku oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie pro školní rok 2019/20, podrobná kritéria přijímacího řízení aj.

Materiály ke stažení

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Jak bylo uvedeno v pozvánce k přijímacím zkouškám i v souhrnných informacích o přijímacím řízení, výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v úterý 30. 4. 2019, a to jak na webových stránkách školy, tak v listinné podobě ve vitríně v průjezdu školní budovy.

Výsledky přijímacího řízení 2019

V připojených souborech najdete výsledky 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie, a to podle jednotlivých zaměření.

Zveřejněny jsou jednak výsledkové listiny (VL), kde jsou uvedeni všichni uchazeči podle pořadí, jednak seznamy přijatých uchazečů (SPU), kde jsou uvedeni pouze přijatí uchazeči.

V obou typech dokumentů jsou uchazeči uvedeni pod svými registračními čísly, o nichž byli informování v písemné pozvánce k jednotným přijímacím zkouškám.
Níže najdete i vysvětlivky k výsledkovým listinám.

Přijatí uchazeči, kteří se rozhodnou odevzdat zápisový lístek na naši školu, tak mohou učinit do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. do 16. 5. 2019. Zápisový lístek musí být správně vyplněn a podepsán jak uchazečem, tak zákonným zástupcem.
Zápisový lístek můžete odevzdávat ve škole osobně v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 (v pátek do 14:30), nebo zaslat doporučeně poštou.

Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpět pro uplatnění ve škole, kde bylo vyhověno jeho odvolání (§ 60g odst. 7 školského zákona). Zápisový lístek bude vydán zákonnému zástupci uchazeče po předchozí telefonické domluvě (222 333 311) na základě předložení rozhodnutí o přijetí na odvolání na druhou školu.

Věnujte, prosím, pozornost i pozvání na úvodní schůzku pro přijaté uchazeče a jejich zákonné zástupce. Součástí pozvánky je i dotazník na volbu 2. cizího jazyka - dotazník vyplňte, oddělte a doneste do školy zároveň se zápisovým lístkem.

Písemné rozhodnutí o přijetí nebudeme rozesílat, v případě potřeby ho však na požádání vydáme.

Nepřijatí uchazeči, resp. jejich zákonní zástupci mohou podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí do 3 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí.
Písemná rozhodnutí o nepřijetí budeme rozesílat doporučeně poštou, případně do datové schránky, pokud ji má zák. zástupce uchazeče zřízenu a školu o této skutečnosti prokazatelně informoval.
Osobně si můžete rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout v kanceláři školy v pátek 3. 5. 2019 od 9:00 do 14:00. Nevyzvednutá rozhodnutí budou následně odeslána poštou.

Informace pro nepřijaté uchazeče:
Pokud uchazeč nebyl přijat na naši školu (a podal odvolání), ale na druhou zvolenou školu přijat byl, je třeba tam zápisový lístek odevzdat - nelze čekat na výsledek odvolacího řízení na naší škole! V případě vyhovění odvolání má uchazeč právo si odevzdaný zápisový lístek vyzvednout a přenést na naši školu. Obdobně to platí i v opačném případě.

 

Materiály ke stažení

Výsledky přijímacího řízení 2019- náhradní termíny

V připojeném souboru najdete výsledky náhradních termínů přijímacího řízení do 1. ročníku OA pro školní rok 2019/20 - jednak seznam přijatých uchazečů, jednak výsledkovou listinu všech uchazečů, kteří konali přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Přijatí uchazeči potvrdí svůj zájem o studium na naší škole odevzdáním řádně vyplněného a podepsaného zápisového lístku do kanceláře školy, a to do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek je možné předat do kanceláře školy v době od 7:30 do 15:00 (v pátek do 14:30).

Nepřijatí uchazeči mohou proti rozhodnutí o nepřijetí podat odvolání, a to do 3 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí. Rozhodnutí je možné si po předchozí telefonické domluvě vyzvednout osobně v kanceláři školy (tel. 222 333 311).

Materiály ke stažení

toplist