SPOA

Spolek příznivců obchodní akademie 

Účet SPOA

2200994264/2010 (FIO banka)

Zápisy z jednání SPOA:

19.11.2019

1.4.2019

20.11.2018

27.3.2018

21.11.2017

29.3.2017

23.11.2016

23.3.2016

23.11.2015

24.3.2015

11.11.2014

26.3.2013

Stanovy zapsaného spolku
Čl. I.
Název a sídlo
Název: Spolek příznivců obchodní akademie v Karlíně
Sídlo: Kollárova 271/5, 186 00 Praha 8 – Karlín
IČ: 659 99 207
Právní forma: Spolek
Čl. II.
Charakter, účel a cíle spolku
Spolek příznivců obchodní akademie v Karlíně, z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolným,
nevládním, nezávislým na politických stranách, neziskovým svazkem občanů, v němž se
spolčili rodiče žáků, zaměstnanci a přátelé školy k aktivní podpoře vzdělávání žáků, pořádání
kulturních, společenských a osvětových akcí pro žáky, rodiče a přátele Karlínské obchodní
akademie a Vyšší odborné školy ekonomické.
Čl. III.
Hlavní činnost spolku
Činnost Spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu členů.
Ke splnění těchto základních cílů Spolku zejména:
- působí na rodiče k správné výchově dětí v rodině,
- seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy, v
souvislosti s tím pak s úlohou rodičů při jejich naplňování,
- přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními a finančními
prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí,
- spolupracuje s orgány státní správy ve školství a na úseku sociální politiky
orientované na rodinu a mládež,
- vytváří podmínky pro pomoc škole ve všech oblastech činnosti školy, zejména v
oblasti kulturně společenské a pomáhá financovat mimoškolní činnosti.
Čl. IV.
Členství ve spolku
1. Členem Spolku může být fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami a
programem spolku. Členství ve Spolku vzniká zapsáním do seznamu členů Spolku
předsedou Spolku.
2. Členem Spolku může být i právnická osoba působící na území ČR, která souhlasí se
stanovami Spolku a bude se aktivně podílet na jeho práci. Práva a povinnosti z toho
plynoucí vykonává statutární orgán právnické osoby.
3. Člen Spolku má právo:
a) účastnit se jednání orgánů Spolku a podílet se na jejich rozhodování,
b) volit předsedu Spolku,
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Spolku,
d) podílet se na praktické činnosti Spolku.
4. Člen Spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů Spolku,
b) aktivně hájit zájmy Spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které
by byly v rozporu se zájmy Spolku,
c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů Spolku a přispívat ke zlepšení jejich
práce.
 

toplist